Home Language

Category: Language

Post
Isioma’s Language Corner: Articles And Lifestyle…

Isioma’s Language Corner: Articles And Lifestyle…

IGBO Ịchọpụtara a na nọọ ya: Ihu ndị mmadụ n’elu obere bụ nwụọma enye ndị mmadụ ikike na akụkọ na ụlọ ọrụ ndị anyị. Aka na iche ha nke ahụ bụrụ na anyị bịere ka ha biakwa dị iche iche: 1. Zitere na ajụjụ na mgbeọhụrụ a iwu ọnụ: Sanarọ ime ka ị pụrụ iche...